E-class

E-Class ลวดลายเลียนแบบไม้ธรรมชาติ
ใช้เทคโนโลยี EIR (Emboss In Register) ตรงตามธรรมชาติเนื้อไม้ ด้วย ริ้วลายของไม้ธรรมชาติ